YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 44 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 44 tr 24 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) \(x : 13 = 41;\)           b) \(1428 : x = 14;\)         c) \(4x : 17 = 0;\)

d) \(7x - 8 = 713; \)        e) \(8(x - 3) = 0;\)          g) \(0 : x = 0.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng điều lưu ý trong phần tóm tắt kiến thức.

Câu a:

Nếu \(x : 13 = 41\) thì \(x = 41 . 13 = 533.\)

Câu b:

Nếu \(1428 : x = 14\) thì \(x = 1428 : 14 = 102.\)

Câu c:

 Nếu \(4x : 17 = 0\) thì \(x = 0\).

Câu d:

\(7x - 8 = 713\) thì \(7x = 713 + 8 = 721.\) Do đó \(x = 721 : 7 = 103\).

Câu e:

Nếu \(8(x - 3) = 0\) thì \(x - 3 = 0\). Do đó \(x = 3.\)

Câu g:

Vì x là số chia nên x \(\ne\) 0. Từ \(0 : x = 0\) suy ra \(x . 0 = 0\). Vì mọi số nhân với 0 đều bằng 0 nên x là một số tự nhiên bất kì, khác 0.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 42 trang 23 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 43 trang 23 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 45 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 46 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 47 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 48 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 49 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 50 trang 24 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 51 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 52 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 53 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 54 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 55 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 62 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 63 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 64 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 65 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 66 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 67 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 68 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 69 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 70 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 71 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 72 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 73 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 74 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 75 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 76 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 77 trang 14 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 78 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 79 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 80 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 81 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 82 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 83 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 84 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 85 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 6.1 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 6.2 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 6.3 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 6.3 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 6.4 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 6.5 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON