YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 52 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 52 tr 25 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

a) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp:

14 . 50;              16 . 25

b) Tính nhẩm bằng cách nhân cả số bị chia và số chia với cùng một dố thích hợp:

 2100 : 50;              1400 : 25.

c) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất (a + b) : c = a : c + b : c (trường hợp chia hết):

132 : 12;               96 : 8.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

\(14 . 50 = (14 : 2)(50 . 2) = 7 . 100 = 700;\)

\(16 . 25 = (16 : 4)(25 . 4) = 4 . 100 = 400.\)

Câu b:

\(2100 : 50 = (2100 . 2) : (50 . 2) = 4200 : 100 = 42;\)

\(1400 : 25 = (1400 . 4) : (25 . 4) = 5600 : 100 = 56.\)

Câu c:

\(132 : 12 = (120 + 12) : 12 = 120 : 12 + 12 : 12 = 10 + 1 = 11;\)

\(96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 80 : 8 + 16 : 8 = 10 + 2 = 12.\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 25 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1