AMBIENT

Bài tập 3.16 trang 154 SBT Hình học 10

Giải bài 3.16 tr 154 SBT Hình học 10

Cho ba điểm A(1; 4), B(-7; 4), C(2; -5).

a) Lập phương trình đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác ABC ;

b) Tìm tâm và bán kính của (C).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Phương trình của (C) có dạng x2 + y2 - 2ax - 2by + c = 0. Ta có:

A, B, C ∈ (C)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
 - 2a - 8b + c =  - 17\\
14a - 8b + c =  - 65\\
 - 4a + 10b + c =  - 29
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a =  - 3\\
b =  - 1\\
c =  - 31
\end{array} \right.\)

Vậy phương trình của (C) là: x2 + y2 + 6x + 2y - 31 = 0

b) (C) có tâm là điểm (-3;-1) và có bán kính bằng \(\sqrt {{a^2} + {b^2} - c}  = \sqrt {41} \).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.16 trang 154 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>