YOMEDIA

Bài tập 3.26 trang 156 SBT Hình học 10

Giải bài 3.26 tr 156 SBT Hình học 10

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 - 8x - 6y = 0 biết rằng tiếp tuyến đó đi qua gốc tọa độ O.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường tròn (C): x2 + y- 8x - 6y = 0 có tâm I(4;3) và bán kính R = 5.

Ta có: Δ tiếp xúc với (C) ⇔ d(I, Δ) = R

\( \Leftrightarrow \frac{{\left| {3 - 4k} \right|}}{{\sqrt {{k^2} + 1} }} = 5\)

⇔ (3 - 4k)2 = 25(k+ 1)

⇔ 9 - 24k + 16k2 = 25k2 + 25

⇔ 9k2 + 24k + 16 = 0

⇔ k = \( - \frac{4}{3}\)

 Vậy ta được phương trình tiếp tuyến là 4x + 3y = 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.26 trang 156 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA