AMBIENT

Bài tập 3.23 trang 155 SBT Hình học 10

Giải bài 3.23 tr 155 SBT Hình học 10

Cho đường tròn (C): x2 + y2 - 6x + 2y + 6 = 0 và điểm A(1; 3)

a) Chứng tỏ rằng điểm A nằm ngoài đường tròn (C) .

b) Lập phương trình tiếp tuyến với (C) xuất phát từ điểm A.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 a) (C) có tâm I (3;-1) và có bán kính R = 2, ta có:

\(IA = \sqrt {{{\left( {3 - 1} \right)}^2} + {{\left( { - 1 - 3} \right)}^2}}  = 2\sqrt 5 \)

và IA > R, vậy A nằm ngoài (C).

b) Δ1: 3x + 4y - 15 = 0

Δ2: x - 1 = 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.23 trang 155 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>