YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 82 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 82 sách GK Hóa lớp 12

Cho cấu hình electron: 1s22s22p6.

Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?

A. K+, Cl, Ar.

B. Li+, Br, Ne.

C. Na+, Cl, Ar.

D. Na+, F-, Ne.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Nhận thấy tổng e là 10. Ta có số e của Na = 11→ Na+  là 10, số e của F = 9 → F- là 10, Ne = 10

Dãy gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron 1s22s22p6 là Na+, F-, Ne.

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 82 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON