YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 82 SGK Hóa học 12

Giải bài 8 tr 82 sách GK Hóa lớp 12

Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là?

A. 36,7 gam

B. 35,7 gam

C. 63,7 gam

D. 53,7 gam

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau:

Cách 1:

\(\\ n_{H_{2}} = \frac{0,6}{2} = 0,3 \ (mol)\)

Gọi công thức chung của Mg và Zn là M

M + 2HCl → MCl2 +H

       0,6                0,3

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mkim loại + mHCl = mmuối + mH2

⇒ mmuối = 15,4 + 0,6.36,5 - 0,6 = 36,7 (gam)

⇒ Chọn A

Cách 2:

\(n_{H_{2}} = \frac{0,6}{2} = 0,3 \ (mol)\)

Bảo toàn nguyên tố Hidro có: 

\(n_{H_{2}}=2n_{HCl}=2.0,3=0,6(mol)\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mkim loại + mHCl = mmuối + mH2

⇒ mmuối = 15,4 + 0,6.36,5 - 0,6 = 36,7 (gam)

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 82 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON