YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 159 sách GK Hóa lớp 11

Toluen và benzen cùng phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hiđro có xúc tác Ni, đun nóng; (4)Br2 có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình hoá học của các phương trình xảy ra.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Toluen và benzen cùng phản ứng hidro có xúc tác Ni

Đun nóng Br2 có bột Fe

Bài 2 SGK Hóa học 11 trang 159

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 159 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 159 SGK Hóa học 11

Bài tập 3 trang 159 SGK Hóa học 11

Bài tập 4 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 5 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 6 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 7 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 8 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 9 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 10 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 11 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 12 trang 161 SGK Hóa học 11

Bài tập 13 trang 161 SGK Hóa học 11

Bài tập 35.1 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.3 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.4 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.2 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.5 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.6 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.7 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.8 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.9 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.10 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.11 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.12 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 13 trang 160 Hóa học 11

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON