ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 35.9 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.9 trang 54 SBT Hóa học 11

Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 77 : 18 về khối lượng. Nếu làm bay hơi hết 5,06 gam A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 1,76g O2 ở cùng nhiệt độ và áp suất.

1. Xác định công thức phân tử của chất A.

2. Chất A không tác dụng với nước brom nhưng tác dụng được với dung dịch KMnO4 khi đun nóng. Viết công thức cấu tạo và tên chất A.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.9

 
 

1. CxHy + (x + y/4) O2 → xCO2 + y/2H2

Theo đầu bài ta có: \(\frac{{44x}}{{9y}} = \frac{{77}}{{18}}\)

MA = \(\frac{{32.5,06}}{{1,76}}\) = 92 (g/mol)

Tức là 12x + y = 92,0 ⇒ x = 7 ; y = 8

Công thức phân tử chất A là C7H8.

2. Công thức cấu tạo

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 (metylbenzen (toluen))

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.9 trang 54 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Anh Pham

  Cho 17,08 gam hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ đơn chức là dẫn xuất của benzen và có cùng công thức phân tử C7H6O2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 10,8 gam Ag. Cho 8,54 gam X nói trên tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1,0 M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thu Thu

  Cho sơ đồ phản ứng sau: Toluen1:1+Cl2 (as)X+NaOH,t0Y+CuO,t0Zdd AgNO3/NH3T

  Biết rằng X, Y, Z, T là những sản phẩm chính. Công thức cấu tạo của chất T là

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1