Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 35 về Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):