YOMEDIA
NONE

Bài tập 11 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 11 tr 160 sách GK Hóa lớp 11

Khi tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52,00 kg stiren. Tiến hành phản ứng trùng hợp toàn bộ lượng stiren này thu được hỗn hợp A gồm polistiren và phần stiren chưa tham gia phản ứng. Biết 5,20 gam A vừa đủ làm mất màu của 60,00 ml dung dịch brom 0,15M.

a. Tính hiệu suất của phản ứng tách hiđro của etylbenzen.

b. Tính khối lượng stiren đã trùng hợp.

c. Polistren có phân tử khối trung bình bằng 3,12.105 . Tính hệ số trùng hợp trung bình của polime.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Câu a:

C6H5-CH2-CH3  C6H5CH=CH2 + H2

106 kg                                 104 kg

66,25 kg →                            x kg

Khối lượng Stiren là: 

\(x = \frac{{66,25.104}}{{106}} = 65(kg) \Rightarrow H = \frac{{52}}{{65}}.100\%  = 80\% \)

Hiệu suất của phản ứng là 80%.

Câu b:

Khối lượng Brom là:

nBr2 = 0,006 . 0,15 = 0,009 (mol)

Áp dụng định luật Bảo toàn khối lượng:

mA = mStiren = 52 (kg) = 52.10 (gam)

Theo đề bài: 5,2 gam A tác dụng vừa đủ với 0,009 mol Br2

          →     52.103 gam A tác dụng vừa đủ với \(\frac{{{{52.10}^3}.0,009}}{{5,2}} = 90(mol)\)

Ta có: nStiren  = nBr2 = 90 (mol)

Khối lượng Stiren là:

mStiren = 90 . 104 = 9360 gam = 9,36 (kg)

Khối lượng stiren đã tham gia phản ứng trùng hợp:

mStiren = mA - mStiren dư = 52 - 9,36 = 42,64 kg.

Câu c:

Hệ số trùng hợp trung bình của polime là:

\(n = \frac{{312000}}{{104}} = 3000\)

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 160 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON