ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 159 sách GK Hóa lớp 11

Ứng với công thức phân tử C10H8 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2.                      B. 3.                     C. 4.                        D. 5.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Bài 1 SGK Hóa học 11 trang 159

⇒ Đáp án: C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 159 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 159 SGK Hóa học 11

Bài tập 3 trang 159 SGK Hóa học 11

Bài tập 4 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 5 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 6 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 7 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 8 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 9 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 10 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 11 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 12 trang 161 SGK Hóa học 11

Bài tập 13 trang 161 SGK Hóa học 11

Bài tập 35.1 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.3 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.4 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.2 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.5 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.6 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.7 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.8 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.9 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.10 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.11 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.12 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 13 trang 160 Hóa học 11

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON