YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 160 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất: benzen, hex-1-en và toluen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng:

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

  • Nhỏ dung dịch brom vào 3 ống nghiệm riêng biệt đựng benzen, hex – 1 – en, toluen, ống nghiệm có hiện tượng mất màu là hex – 1 – en.
  • Nhỏ dung dịch KMnOvào hai ống nghiệm còn lại và đun nóng, ống nghiệm nào có hiện tượng mất màu là toluene.
  • Không có hiện tượng gì là benzen.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 160 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 159 SGK Hóa học 11

Bài tập 3 trang 159 SGK Hóa học 11

Bài tập 5 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 6 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 7 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 8 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 9 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 10 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 11 trang 160 SGK Hóa học 11

Bài tập 12 trang 161 SGK Hóa học 11

Bài tập 13 trang 161 SGK Hóa học 11

Bài tập 35.1 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.3 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.4 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.2 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.5 trang 53 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.6 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.7 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.8 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.9 trang 54 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.10 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.11 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.12 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 191 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 192 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 13 trang 160 Hóa học 11

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON