YOMEDIA
NONE

Bài tập 35.10 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.10 trang 55 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 2,62 g M, thu được 8,8 g CO2.

Nếu làm bay hơi hết 6,55 gam M thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 2,4 g khí oxi ở cùng điều kiện.

Xác định công thức phân tử và phần trăm (về khối lượng) của từng chất trong hỗn hợp M.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.10

Số mol 2 chất trong 6,55 g M là 2,4 : 32 = 0,075 mol 

Số mol 2 chất trong 2,62 g M là \(\frac{{0,075.2,62}}{{6,55}} \) = 0,03 mol

Giả sử trong 2,62 g M có a mol CxHy và b mol Cx+1Hy+2

Ta có hệ phương trình:

a + b = 0,03  (1)

và (12x + yy)a + (12x + y + 14)b = 2,62   (2)

Dựa vào phương trình phản ứng ta lại có:

xa + (x + 1)b = 0,2 (3)

Từ (3), ta có x (a + b) + b = 0,2

b = 0,2 - 0,03x

Vì 0 < b < 0,03 nên 0 < 0,2 - 0,03x < 0,03.

⇒ 5,67 < x < 6,67 ⇒ x = 6 .

b = 0,2 - 0,03.6 = 0,02; a = 0,03 - 0,02 = 0,01

Thay giá trị của a và b vào (2), tìm được y = 6.

Khối lương C6H6 chiếm \(\frac{{0,01.78}}{{2,62}}.100\%  = 29,8\% \) 

Khối lương C7H8 chiếm 100 - 29,8% = 70,2%.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.10 trang 55 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON