ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 35.11 trang 55 SBT Hóa học 11

Bài tập 35.11 trang 55 SBT Hóa học 11

Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp gồm 88 kg axit nitric 66% và 74 kg axit suníuric 96%. Giả sử toluen được chuyển hoàn toàn thành trinitrotoluen và sản phẩm này được tách hết khỏi hỗn hợp axit còn dư. Tính:

1. Khối lượng trinitrotuluen thu được.

2. Khối lượng hỗn hợp axit còn dư và nồng độ phần trăm của từng axit trong hỗn hợp đó.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.11

 
 

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

1. Số mol TNT = số mol toluen = 23.103 : 92 = 250 mol 

Khối lượng TNT =  \(\frac{{250.227}}{{10^{3}}} = 5675.10^{-2}{kg}\) 

2. Khối lượng hỗn hợp axit còn lại sau phản ứng :

23 + 88 + 74 - 5675.10-2 = 12825.10−2 (kg)

Khối lượng HNO3 trong đó:

\(\frac{{88.66}}{{100}}\) - 3,25.10-2.63 = 1083.10-2 (kg)

C% của HNO3 là: \(\frac{{1083.10^{-2}}}{{12825.10^{-2}}}.100\%  = 8,4\% \)

Khối lượng H2SO4 là \(\frac{{74.96}}{{100}} = 71{kg}\) 

C% của H2SO4 là \(\frac{{71}}{{12825.10^{-2}}}.100\%  = 55,4\% \) 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.11 trang 55 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1