AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ

  CƠ CẤU SẢN LƯỢNG LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005-2016

  (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

  Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu sản lượng lúa phân theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2005 – 2016?

  • A. Lúa hè thu và thu đông tăng, lúa đông xuân giảm
  • B. Lúa đông xuân tăng, lúa mùa tăng
  • C. Lúa đông xuân giảm, lúa mùa giảm
  • D. Lúa mùa giảm, lúa hè thu và thu đông tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>