AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ về dầu thô và điện cuả Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015:

  (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

  Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

  • A. Cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015.
  • B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô và điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015
  • C. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu thô, điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015
  • D. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Ma-lai-xi-a, giai đoạn 2010 – 2015

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>