YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The word “defends” in paragraph 2 is closest in meaning to

  • A. encourages
  • B. protects
  • C. feeds
  • D. pretends

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “defends” trong đoạn 2 gần nhất có nghĩa là

  A. khuyến khích                                                      C. cho ăn

  B. bảo vệ                                                                 D. giả vờ

  “defend” = protect: bảo vệ

  Though similar to a porcupine's, the quills do differ: whereas the porcupine defends itself by poking predators, the African rat uses its quill-like hairs to deliver poison to them.

  Mặc dù tương tự như lông của nhím, dải lông này rất khác: trong khi con nhím tự bảo vệ bằng cách húc vào những kẻ săn mồi, chuột nhắt châu Phi sử dụng dải lông của nó để chuyển chất độc cho chúng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>