AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  By next Saturday, Tom ______ a whole month without smoking a cigarette.

  • A. will go
  • B. will have gone
  • C. has gone
  • D. has been going

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Thì trong tiếng anh

  Giải thích:

  Ta dùng thì tương lai hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm/một hành động khác trong tương lai

  Dấu hiệu nhận biết: By + mốc thời gian trong tương lai/hành động trong tương lai

  Tạm dịch: Vào trước Thứ Bảy tới, Tom sẽ trải qua cả tháng không hút thuốc lá.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>