AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  He was able to finish his book. It was because his wife helped him.

  • A. If it weren’t for his wife’s help, he couldn’t have finished his book.
  • B. If only he had been able to finish his book.
  • C. Without his wife’s help, he couldn’t have finished his book.
  • D. But for his wife’s help, he couldn't finish his book.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Viết lại câu

   Giải thích:

  Tạm dịch: Ông đã có thể hoàn thành cuốn sách của mình. Đó là vì vợ ông đã giúp ông.

  A. Sai cấu trúc, ta dùng "If it hadn't been for..."

  B. Ước gì ông đã có thể hoàn thành cuốn sách của ông.

  C. Nếu không có sự giúp đỡ của vợ, ông đã không thể hoàn thành cuốn sách rồi.

  D. Sai cấu trúc, ở đây ta dùng "have + PP" chứ không dùng Vinf

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>