AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The man _______ his car outside hasn’t come back for it yet.

  • A. whom he left
  • B. who he left
  • C. who left
  • D. whose

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

  Giải thích:

  Ta dùng mệnh đề quan hệ “who” để thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò là chủ ngữ trong câu

  Tạm dịch: Người đàn ông bỏ lại xe mình bên ngoài vẫn chưa quay lai lấy nó.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>