AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  Câu hỏi:

  Adela and Phuong are talking about her new friend.

  Adela: “________?” – Phuong: He’s tall and thin with blue eyes.”

  • A. What does he look like
  • B. What is he like
  • C. How does he look like
  • D. How is he like

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

  Giải thích:

  Tạm dịch: Adela và Phương đang nói về người bạn mới của cô. Adela: "________?"

  - Phuong: “Cậu ấy cao và gầy với đôi mắt xanh."

  A. Cậu ấy trông như thế nào

   B. Tính cách cậu ấy như thế nào

  C. Ta dùng “how does he look?” không dùng thêm “like”

  D. Cậu ấy như thế nào?

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>