YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  American children customarily go trick-or-treating on Halloween.

  • A. inevitably
  • B. happily
  • C. traditionally
  • D. readily

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  customarily (adv): theo thường lệ

  inevitably (adv): không thể tránh khỏi, chắc là       traditionally (adv): theo truyền thống

  happily (adv): một cách vui vẻ                                readily (adv): một cách sẵn sàng, sẵn lòng

  => customarily = traditionally

  Tạm dịch: Trẻ em Mỹ theo thường lệ thường chơi trò “Cho kẹo hay bị ghẹo” trong Halloween

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>