AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Prevented the soil from erosion, the trees planted by the fanner many years before were what  stopped the flood from reaching his house.

  • A. Prevented
  • B. before
  • C. what
  • D. reaching

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Thể bị động, gerund

  Giải thích:

  Prevented => Preventing

  Về nghĩa, ở đây ta dùng dạng chủ động Động từ đứng đầu câu khi không có chủ ngữ ta dùng dạng Gerund (V-ing)

  Tạm dịch: Ngăn chặn sự xói mòn của đất, những cây được trồng bởi người cày ruộng nhiều năm trước là thứ đã ngăn được lũ lụt đến nhà ông.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>