AMBIENT
 • Câu hỏi:

  She agreed that all the present paperwork ______ for everyone to have more time to socialize.

  • A. stopping
  • B. be stopped
  • C. to stop
  • D. stopped

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Bị động

  Giải thích:

   Chủ từ ở đây là vật (paperwork) nên động từ phải được chia ở dạng bị động

  Chỉ có đáp án B ở dạng bị động là phù hợp.

   Tạm dịch: Cô ấy đồng ý rằng tất cả các giấy tờ hiện tại sẽ bị dừng lại để mọi người có thêm thời gian để giao tiếp bàn bạc.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA