• Câu hỏi:

  Tháng 4/1917, Lê-nin có báo cáo quan trọng chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN có tên gọi là

  • A. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
  • B. Luận cương về vai trò của Đảng Cộng Sản.
  • C. Luận cương tháng tư.
  • D. Sắc lệnh hòa bình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC