AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của chủ tich Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1930-1945 được thể hiện qua luận điểm nào?

  • A. Đảng Cộng Sản Đông Dương luôn giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.
  • B. Xác định rõ mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.
  • C. Giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
  • D. Luôn đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>