AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố X có hai đồng vị X1 và X2. Tổng số hạt không mang điện trong X1 và X2 là 90. Nếu cho 1,2 gam Ca tác dụng với một lượng X vừa đủ thì thu được 5,994 gam hợp chất CaX2. Biết tỉ lệ số nguyên tử X1 : X2 = 9 : 11. Số khối của X1, X2 lần lượt là

  • A. 81 và 79.
  • B. 75 và 85.
  • C. 79 và 81.
  • D. 85 và 75.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • nCaX2 = nCa = 1,2 : 40 = 0,03 mol.

  → MCaX2 = 5,994 : 0,03 = 199,8 → MX = 79,9.

  Phần trăm của X1 và X2 trong tự nhiên lần lượt là:

  \(\% {X_1} = \frac{9}{{9 + 11}} = 0,45;\% {X_2} = 0,55\) 

  • Giả sử số nơtron trong X1 và X2 lần lượt là N1 và N2. Số proton trong X1 = X2 = Z

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  {N_1} + {N_2} = 90\\
  0,45(Z + {N_1}) + 0,55(Z + {N_2}) = 79,9
  \end{array} \right.\) → Z + 0,1N2 = 39,4

  Mà \(1 \le \frac{N}{Z} \le 1,5\) 

  → 1,1Z ≤ 39,4 và 1,15Z ≥ 39,4 → 34,26 ≤ Z ≤ 35,18 → Z = 35

  → N1 = 46; N2 = 44 → A1 = 46 + 35 = 81; A2 = 44 + 35 = 79 → Chọn A.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>