AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  Câu hỏi:

  Kenny asked for permission to smoke, but his colleague couldn’t put up with the smoke.

  - Kenny: “Do you mind if I smoke in here?”

  • A. I’d rather you didn’t
  • B. No, thank you
  • C. No, I couldn’t
  • D. Yes, you can

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

  Giải thích:

  Tạm dịch: Kenny xin phép hút thuốc, nhưng đồng nghiệp của anh không thể chịu được khói thuốc.

  - Kenny: “Bạn có phiền nếu tôi hút thuốc ở đây không?”

  - Alex: "_________."

  A. Tôi mong là bạn đừng hút.                                     B. Không, cám ơn.

  C. Không, tôi không thể.                                            D. Có, bạn có thể

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>