AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Not until 1856 ______ across the Mississippi River.

  • A. the first bridge was built
  • B. was the first bridge built
  • C. the first bridge built
  • D. did the first bridge build

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đảo ngữ, bị động

  Giải thích:

  Đảo ngữ với Not until: Not until + time/mệnh đề bình thường, + mệnh đề đảo ngữ (đảo to be/trợ động từ lên trước danh từ)

  Chủ ngữ trong câu là vật (bridge) nên ta dùng dạng bị động

  Tạm dịch: Cho đến năm 1856 cây cầu đầu tiên được xây dựng qua sông Mississippi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA