AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  It’s no longer possible to argue that crime is ______ with unemployment.

  • A. connecting
  • B. connect
  • C. unconnected
  • D. disconnected

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Từ vựng, bị động

  Giải thích:

  Chủ ngữ là vật, nên ta không dùng chủ động => A, B loại

  unconnected (a): không có quan hệ, không có liên quan, rời rạc

  disconnected (a): rời rạc (bài nói, bài viết…)

  Tạm dịch: Không còn có thể lập luận rằng tội phạm không liên quan đến thất nghiệp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>