AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  When Susan invited us to dinner, she really showed off her culinary talents. She prepared a feast - a huge selection of dishes that were simply mouth-watering.

  • A. having to do with food and cooking
  • B. relating to medical knowledge
  • C. involving hygienic conditions and diseases
  • D. concerning nutrition and health

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  culinary (a): [thuộc] cách nấu nướng

  having to do with food and cooking: phải làm với thức ăn và nấu ăn

  relating to medical knowledge: liên quan đến kiến thức y khoa

  involving hygienic conditions and diseases: liên quan đến điều kiện vệ sinh và bệnh tật

  concerning nutrition and health: liên quan đến dinh dưỡng và sức khỏe

  => culinary = having to do with food and cooking

  Tạm dịch: Khi Susan mời chúng tôi ăn tối, cô ấy thực sự thể hiện tài năng nấu nướng của mình. Cô chuẩn bị một bữa tiệc - một lựa chọn rất lớn các món ăn vô cùng ngon miệng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>