YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The aircraft carrier is indispensable in naval operations against sea or shore based enemies.

  • A. novel
  • B. unnecessary
  • C. exotic
  • D. vital

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa

  Giải thích:

  indispensable (a): không thể thiếu được, thiết yếu

  novel (a): mới lạ                                                  unnecessary (a): không cần thiết

  exotic (a): kỳ lạ, ngoại lai                                   vital (a): quan trọng; trọng yếu

  => indispensable >< unnecessary

  Tạm dịch: Các tàu sân bay là không thể thiếu trong các hoạt động hải quân chống lại kẻ thù trên biển hoặc bờ biển.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA