AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  I would willingly have lent you the money myself if only I’d known you needed it.

  • A. I would lend you the money willingly if I were convinced that you really required it.
  • B. As I realized just how necessary the loan was to you, I naturally lent you what you needed.
  • C. Had I realized that you were in need of such a loan, I would gladly have lent it to you myself.
  • D. I was under no obligation to offer you a loan, but nevertheless did so gladly.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Tôi hẳn đã sẵn lòng cho bạn mượn tiền nếu tôi biết bạn cần nó.

  A. Tôi sẽ sẵn sàng cho bạn mượn tiền nếu tôi bị thuyết phục rằng bạn thực sự cần nó.

  B. Khi tôi nhận ra sự cần thiết của khoản vay đối với bạn, tôi tự nhiên sẽ cho bạn mượn những gì bạn cần.

  C. Nếu tôi nhận ra rằng bạn đang cần khoản vay như vậy, tôi hẳn đã sẵn sàng cho bạn mượn nó.

  D. Tôi không có nghĩa vụ cho bạn một khoản vay, nhưng tôi vẫn làm điều đó rất vui vẻ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>