AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Residents were warned not to be extravagant with water, ______ the low rainfall this year.

  • A. in view of
  • B. with a view to
  • C. regardless of
  • D. irrespective of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Liên từ, từ vựng

  Giải thích:

  in view of sth: xem xét cân nhắc cái gì              with a view to sth: để làm gì

  regardless of: bất kể, không phân biệt                irrespective of: không phân biệt

  Tạm dịch: Cư dân đã được cảnh báo không được lãng phí nước, do cân nhắc lượng mưa thấp trong năm nay.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>