YOMEDIA
ZUNIA12
 • Identify the mistake in each sentence

  Câu hỏi:

  Find the mistake: There are some apple juice and some lemonade. Which one do you prefer?

  • A. are
  • B. some
  • C. one
  • D. prefer

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Cấu trúc với “there + be”

  Giải thích:

  There is + N đếm được dạng số ít/ N không đếm được

  There are + N đếm được dạng số nhiều

  Sửa: are => is

  Tạm dịch: Có một ít nước táo và một ít nước chanh. Bạn thích cái nào hơn?

  Đáp án: are

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422369

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON