YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  We have no oil left in the kitchen.

  • A. There aren’t any oil left in the kitchen.
  • B. There isn’t any oil left in the kitchen.
  • C. There are any oil left in the kitchen.
  • D. There isn’t many oil left in the kitchen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Cấu trúc viết lại câu

  Giải thích:

  Cấu trúc: S + have/ has + no + ________ + in + địa điểm: Ai đó không có cái gì ở đâu

  = There + be + not + ________ + in + địa điểm: Không có cái gì ở đâu

  Tạm dịch: Chúng tôi không còn dầu trong nhà bếp.

  = Không có chút dầu nào trong nhà bếp.

  Đáp án: There isn’t any oil left in the kitchen.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422383

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON