YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the best answer A, B, C or D

  Câu hỏi:

  At Tet, my mom and my grandma usually _____ many traditional dishes. We love it!

  • A. eat
  • B. cook
  • C. decorate
  • D. wish

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. eat (v): ăn

  B. cook (v): nấu

  C. decorate (v): trang trí

  D. wish (v): ước

  Tạm dịch: Vào dịp Tết, mẹ và bà tôi thường nấu nhiều món ăn truyền thống. Chúng tôi rất thích nó!

  Chọn B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 422349

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF