RANDOM
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930-1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930 là

  • A. lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.
  • B. phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
  • C. qui mô phong trào diễn ra rộng khắp cả nước.
  • D. hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA