AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1945 là

  • A. lật đổ chế độ phản động thuộc địa, cải thiện dân sinh.
  • B. đánh đổ đế quốc xâm lược giành độc lập dân tộc.
  • C. lật đổ chế độ phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.
  • D. đánh đổ các giai cấp bóc lột giành quyền tự do dân chủ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>