YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.2 trang 111 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.2 tr 111 sách BT Lý lớp 12

Giữa hằng số phân rã λ và chu kì bán rã T có mối liên hệ là :

\(\begin{array}{*{20}{l}} {A.{\rm{ }}\lambda = \frac{{const}}{T}{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}B.{\rm{ }}\lambda = \frac{{ln2}}{T}}\\ {C.{\rm{ }}\lambda = \frac{{const}}{{\sqrt T }}{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}D.{\rm{ }}\lambda = \frac{{const}}{{{T^2}}}.} \end{array}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Giữa hằng số phân rã λ và chu kì bán rã T có mối liên hệ là : \({\lambda = \frac{{ln2}}{T}}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.2 trang 111 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON