YOMEDIA
NONE

Bài tập 30 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 30 tr 16 sách GK Toán 8 Tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a) \((x + 3)({x^2} - 3x + 9) - (54 + {x^3})\)

b) \((2x + y)(4{x^2} - 2xy + {y^2}) - (2x - y)(4{x^2} + 2xy + {y^2})\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} \left( {x + 3} \right)\left( {{x^2}-3x + 9} \right)-\left( {54 + {x^3}} \right){\rm{ }}\\ = \left( {x + 3} \right)\left( {{x^2}-3x + {3^2}\;} \right) - \left( {54 + {x^3}} \right) \end{array}\\ { = {x^3} + {3^3} - \left( {54 + {x^3}} \right)}\\ { = {x^3} + 27 - 54 - {x^3}}\\ { = - 27} \end{array}\)

Câu b:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\;\left( {2x + y} \right)\left( {4{x^2}-2xy + {y^2}} \right)-\left( {2x-y} \right)\left( {4{x^2} + 2xy + {y^2}} \right)}\\ { = \left( {2x + y} \right)\left[ {{{\left( {2x} \right)}^2}-2.x.y + {\rm{ }}{y^2}} \right]-\left( {2x-y} \right){{\left( {2x} \right)}^2}\; + 2.x.y + {y^2}]}\\ { = \left[ {{{\left( {2x} \right)}^{3\;}} + {y^3}} \right] - \left[ {{{\left( {2x} \right)}^{3\;}} - {y^3}} \right]\;}\\ \begin{array}{l} = {\left( {2x} \right)^{3\;}}{\rm{ + }}{y^3} - {\left( {2x} \right)^{3\;}} + {y^3}\\ = 2{y^3}\;{\rm{ }}\; \end{array} \end{array}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON