YOMEDIA
NONE

Bài tập 33 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 33 tr 16 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính:

a) (2 + xy)2                                 b) (5 – 3x)2

c) (5 – x2)(5 + x2)                       d) (5x – 1)3

e) (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)          f) (x + 3)(x2 – 3x + 9)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

(2 + xy)2 = 22 + 2 . 2 . xy + (xy)2 = 4 + 4xy + x2y       

Câu b:

(5 – 3x)2= 52 – 2 . 5 . 3x + (3x)2 = 25 – 30x + 9x2

Câu c:

(5 – x2)(5 + x2) = 52 – (x2)2 = 25 – x4

Câu d:

(5x – 1)3 = (5x)3 – 3 . (5x)2. 1 + 3 . 5x . 12 – 13 = 125x3 – 75x2 + 15x – 1

Câu e:

(2x – y)(4x2 + 2xy + y2) = (2x – y)[(2x)2 + 2x . y + y2] = (2x)3 – y3 = 8x3 – y3

Câu f:

(x + 3)(x2 – 3x + 9) = (x + 3)(x2 – 3x + 32) = x3 + 33 = x3 + 27.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON