YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.2 trang 12 SBT Toán 11

Giải bài 1.2 tr 12 SBT Toán 11

Tìm tập xác định của các hàm số

a) \(y = \sqrt {\cos x + 1} \)

b) \(y = \frac{3}{{{{\sin }^2}x - {{\cos }^2}x}}\)

c) \(y = \frac{{2}}{{\cos x - \cos 3x}}\)

d) y = tanx+cotx

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Điều kiện xác định: \(\cos x + 1 \ge 0,\forall x \in R\)

Vậy D = R.

b) Điều kiện xác định: 

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{{\sin }^2}x - {{\cos }^2}x =  - {{\cos }^2}x \ne 0}\\
{ \Leftrightarrow 2x \ne \frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z \Leftrightarrow x \ne \frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2},k \in Z}
\end{array}\)

Vậy \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2},k \in Z} \right\}\)

c) Ta có: 

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{\cos x - \cos 3x =  - 2\sin 2x\sin \left( { - x} \right)}\\
{ = 4\sin 2x\cos x}
\end{array}\) 

Do đó điều kiện xác định: \(\cos x - \cos 3x \ne 0 \Leftrightarrow \sin x \ne 0,\cos x \ne 0\)

\( \Leftrightarrow \sin 2x \ne 0 \Leftrightarrow x \ne k\frac{\pi }{2},k \in Z\)

Vậy \(D = R\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{2},k \in Z} \right\}\)

d) Điều kiện xác định: \(\sin x \ne 0,\cos x \ne 0\)

\( \Leftrightarrow \sin 2x \ne 0 \Leftrightarrow x \ne k\frac{\pi }{2},k \in Z\)

Vậy \(D = R\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{2},k \in Z} \right\}\) 

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 12 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF