YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 14 SGK Toán 11 NC

Bài tập 3 trang 14 SGK Toán 11 NC

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mỗi hàm số sau:

a. \(y = 2\cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) + 3\)

b.  \(y = \sqrt {1 - \sin \left( {{x^2}} \right)}  - 1\)

c.  \(y = 4\sin \sqrt x \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có \( - 1 \le \cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) \le 1\)

\(\begin{array}{l}
 \Rightarrow  - 2 \le 2\cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) \le 2\\
 \Rightarrow 1 \le 2\cos \left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) + 3 \le 5\\
 \Rightarrow 1 \le y \le 5
\end{array}\)

Vậy \(\min y = 1\) khi \(x + \frac{\pi }{3} = \pi  + k2\pi  \Leftrightarrow x = \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi \) \(k \in Z\)

\(\max y = 5\) khi \(x + \frac{\pi }{3} = k2\pi  \Leftrightarrow x =  - \frac{\pi }{3} + k2\pi \) \(k \in Z\)

b) Ta có  0 ≤ 1−sinx2 ≤ 2

\(\begin{array}{l}
 \Rightarrow  - 1 \le \sqrt {1 - \sin \left( {{x^2}} \right)}  - 1 \le \sqrt 2  - 1\\
 \Rightarrow  - 1 \le y \le \sqrt 2  - 1
\end{array}\)

Vậy min y = −1 khi \({x^2} = \frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \ge 0,k \in Z\)

\(\max y = \sqrt 2  - 1\) khi \({x^2} =  - \frac{\pi }{2} + k2\pi ,k > 0,k \in Z\)

c) Ta có:

\(\begin{array}{l}
 - 1 \le \sin \sqrt x  \le 1 \Rightarrow  - 4 \le 4\sin \sqrt x  \le 4\\
 \Rightarrow  - 4 \le y \le 4
\end{array}\)

 Vậy min y = −4 khi \(\sqrt x  =  - \frac{\pi }{2} + k2\pi ,k > 0,k \in Z\)

max y = 4 khi \(\sqrt x  = \frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \ge 0,k \in Z\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 14 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON