YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.1 trang 12 SBT Toán 11

Giải bài 1.1 tr 12 SBT Toán 11

Tìm tập xác định của các hàm số:

a) \(y = \cos \frac{{2x}}{{x - 1}}\)

b) \(y = \tan \frac{x}{3}\)

c) \(y = \cot 2x\)

d) \(y = \sin \frac{1}{{{x^2} - 1}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Điều kiện xác định: x−1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1

Vậy D = R∖{1}

b) Điều kiện xác định: \(\cos \frac{x}{3} \ne 0 \Leftrightarrow \frac{x}{3} \ne \frac{\pi }{2} + k\pi \)

\(x \ne \frac{{3\pi }}{2} + k3\pi ,k \in Z\)

Vậy \(D = R \setminus \left\{ {\frac{{3\pi }}{2} + k3\pi } \right\}\).

c) Điều kiện xác định: \(\sin 2x \ne 0 \Leftrightarrow 2x \ne k\pi \)

\( \Leftrightarrow x \ne k\frac{\pi }{2},k \in Z\)

Vậy \(D = R\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{2}} \right\}\).

d) Điều kiện xác định: \({x^2} - 1 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne  \pm 1\)

Vậy D = R∖{−1;1}.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 12 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF