ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 18.3 trang 26 SBT Hóa học 8

Bài tập 18.3 trang 26 SBT Hóa học 8

Hãy xác định khối lượng của những lượng chất sau đây:

a) 0,01 mol phân tử O; 0,01 mol nguyên tử O2; 2 mol nguyên tử Cu.

b) 2,25 mol phân tử H2O; 0,15 mol phân tử CO2.

c) 0,05 mol của những chất sau: NaCl, H2O, C12H22O11.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.3

 
 

a) mO = nO.MO = 0,01.16= 0,16(g)

mO2 = nO2.MO = 0,01.32 = 0,32(g)

mCu = nCu.MCu = 2.64 = 128(g)

b) MH2O = 1.2 + 16 =18 g/mol

mH2O = nH2O.MH2O = 2,25.18 = 40,5(g)

MCO2 = 12 + 16.2 = 44g/mol

mCO= nCO2.MCO2 = 0,15.44 = 6,6(g)

c) MNaCl = 23 + 35,5 = 58,5 g/mol

mNaCl = nNaCl.MNaCl = 0,05.58,5 = 2,925(g)

mH2O = nH2O.MH2O = 0,05.18 = 0,9(g)

MC12H22O11 = 12.12 + 22 + 16.11 = 324 g/mol

mC12H22O11 = nC12H22O11.MC12H22O11 = 0,05.324 = 17,1(g)

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.3 trang 26 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1