ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 18.2 trang 26 SBT Hóa học 8

Bài tập 18.2 trang 26 SBT Hóa học 8

Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau:

a) 0,6N nguyên tử O;

1,8N nguyên tử N2;    

0,9N nguyên tử H;

1,5N phân tử H2;    

0,15N phân tử O2;    

0,05N nguyên tử C;

b) 24.1023 phân tử H2O;    1,44.1023 phân tử CO2

0,66.1023 phân tử C12H22O11 (đường)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.2

 
 

a) 0,6N nguyên tử O = 0,6 mol nguyên tử O.

1,8N phân tử N= 1,8 mol phân tử N2.

0,9N nguyên tử H = 0,9 mol nguyên tử H.

1,5N phân tử H2 = 1,5 mol phân tử H2.

0,15N phân tử O2 = 0,15 mol phân tử O2.

0,05N nguyên tử C = 0,05 mol nguyên tử C.

b) 24.1023 phân tử H2O = (24.1023 : 6.1023)= 4 (mol) phân tử H2O

1,44.1023 phân tử CO2= (1,44.1023 : 6.1023)= 0,24 (mol) phân tử CO2

0,66.1023 phân tử C12H22O11 = (0,66.1023 : 6.1023)= 0,11(mol) phân tử C12H22O11.

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.2 trang 26 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1