Bài tập 3 trang 174 SGK Hóa học 122

Giải bài 3 tr 174 sách GK Hóa lớp 122

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+ nồng độ khoảng 0,1 M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa:

A. Dung dịch chứa ion: NH4+

B. Hai dung dịch chứa ion: NH4+ và Al3+

C. Ba dung dịch chứa ion: NH4+ , Fe3+ và  Al3+

D. Năm dung dịch chứa ion: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa năm dung dịch chứa ion: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+

 • Ion NH4+ cho vào dung dịch NaOH có hiện tượng thoát khí mùi khai.
 • Ion Mg2+ cho vào dung dịch NaOH có hiện tượng xuất hiện kết tủa trắng Mg(OH)2
 • Ion Fe3+ cho vào dung dịch NaOH có hiện tượng xuất hiện kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3
 • Ion Al3+ cho vào dung dịch NaOH có hiện tượng xuất hiện kết tủa trắng Al(OH)3 rồi tan trong kiềm dư.
 • Ion Na+ cho vào dung dịch NaOH không hiện tượng.

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 174 SGK Hóa học 122 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Vàng

  cho em hỏi những câu nhận biết này nên dùng gì mới đúng

  51 Để nhận biết ion Ba2+ ta dùng dd : A. NaCl B. KI C. H2C2O4 D. Na2S
  52. Để nhận biết ion Cu2+ ta dùng dd : A. dd BaSO4 B. bằng màu dd

  C. KNO3 D. KCl
  53. Để nhận biết ion Cl- ta dùng dd A. AgI B. AgNO3 C. KBr D. AgF
  54. Để nhận biết ion K2SO4 ta dùng dd: A. Ca2+ B. Ba2+ C. Ag+ D. A, B, C đúng
  55. Để nhận biết dd KMnO4 và dd NaOH trong 2 lọ mất nhãn ta dùng: A. giấy quỳ B. Fe3+ C. A, B đúng

  D. không cần dùng hóa chất
  56. Nhận biết Ca2+, Cu2+, Fe3+, CO32- bằng dung dịch A. Ca2+ B. CO2-3 C. OH- D. A, B đúng
  57. Dùng 1 thuốc thử để phân biệt NaCl và NaI

  A. Ag+ B. NO-3

  C. A, B đúng D. A,B sai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời