ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12.6 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.6 trang 25 SBT Hóa học 12

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ?

A. C6H5 - NH2.    

B. (C6H5)2NH.

C. p-CH3 - C6H4 - NH2.    

D. C6H5 - CH2 - NH2.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.6

 
 

Amin thơm < amoniac < amin bậc I< amin bậc II

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.6 trang 25 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1